Глаголи, които не се използват в сегашно продължително време – за начинаещи и леко напреднали

Глаголи, които не се използват в сегашно продължително време – за начинаещи и леко напреднали

Целта на статията е заложена в заглавието: глаголи, които не се употребяват в сегашно продължително време, но бъдете търпеливи – за тях ще пиша накрая. За да разберем добре защо те не се използват в съответното време е важно да припомним накратко няколко съществени неща.

Със сегашно продължително време обикновено се запознаваме в началото на обучението си по английски. Затова повечето ученици, дори и отказалите се, го пазят някъде в съзнанието си и го употребяват, но невинаги уместно. Забелязала съм, че в началните нива почти всички говорят, добавяйки -ing към всеки глагол, когато трябва и не трябва.  Мисля, че го правят в желанието си да не забравят да поставят окончанието -ing – втурват се направо към него и изпускат спомагателния глагол.

ЗАПОМНЕТЕ:

Сказуемото (действието) в сегашно продължително време се състои от ДВЕ части: глаголът съм в сегашно време + -ing

Спомагателен глагол –   глаголът съм в сегашно време Смислов глагол – -ing
am, is, are working, cooking, driving

I am reading this article (now). Чета тази статия (сега).

He is watching the concert (now). Той гледа концерта (сега).

Как да преодолеем тази често срещана грешка?

Представете си следната ситуация: вие ми се обаждате на мобилния. Питате ме какво правя. Аз готвя и едновременно разговарям с вас. Казвам ви: I am cooking. – Аз готвя (сега).
Забележете, че сигналната дума now (сега) не е необходимо да се добавя. Мислете за нея като за кафе 2 в 1 – че нея вече я има по подразбиране в am cooking. Обаче в началото умишлено добавайте now, за да запомните употребата на сегашно продължително време и по-добре да усети разликата му със сегашно просто време. Защото в български имаме само едно сегашно време там, където в английския има няколко сегашни.

Напишете спрежението (формите му за всички лица и числа) на един глагол в сегашно продължително време. Нека това да бъде глаголът cook – готвя:

I am cooking (now).
You are cooking (now).
He is cooking (now).
She is cooking (now).
It is cooking (now).
We are cooking (now).
You are cooking (now).
They are cooking (now).

Отделно напишете още 10 глагола. Например: drive (driving), sing (singing), run (running), work (working), play, (playing) jog (jogging), walk (walking), cry (crying), smile (smiling), think (thinking).

Сложете листа в джоба си, нека винаги да ви е под ръка и започнете да си повтаряте на глас изреченията: I am cooking (now).
You are cooking (now) . Повтаряйте всички форми дотогава, докато самите вие се харесате и сте сигурни, че сте ги научили безпогрешно.

След това заменете cooking с другите глаголи, които написахте отстрани. Произнесете ги на глас. Започнете да ги повтаряте.

Ето още няколко глагола в основната им форма, както ще ги намерите в речниците. От вас се иска да им поставите –ing. Обърнете внимание, че при някои от тях ще има правописни промени, но това е друга тема.
Заменете с:
work (работя), read The Times (чета вестник „Таймз“), wait for the bus (чакам автобуса), have breakfast (закусвам), play a computer game (играя компютърна игра), make coffee (правя кафе), queue  (редя се/чакам на опашка).
Ето как би трябвало да изглеждат -ing формите на тези глаголи: working, reading, waiting for the bus, having breakfast, playing a computer game,  making, queuing.
В среден род (it) невинаги очаквайте изречението да има смисъл, но просто си повтаряйте и тази форма, за да свикнете с нея.

След като добиете увереност, че сте заучили добре структурата, опитайте  със съкратените форми:
I’m cooking (now).
You’re cooking (now).
He’s cooking (now).
She’s cooking (now).
It’s cooking (now).
We’re cooking (now).
You’re cooking (now).
They’re cooking (now).

Заменете с ваши глаголи.
Сега направете същото за въпросителните форми:
Am I cooking (now)?
Are you cooking (now)?
Is he cooking (now)?
Is she cooking (now)?
Is it cooking (now)?
Are we cooking (now)?
Are you cooking (now)?
Are they cooking (now)?

Сега повтаряйте отрицателните форми:
I’m not cooking (now).
You aren’t cooking (now).
He isn’t cooking (now).
She isn’t cooking (now).
It isn’t cooking (now).
We aren’t cooking (now).
You aren’t cooking (now).
They aren’t cooking (now).

Не пренебрегвайте граматичните термини! Те помагат!

Всяко едно продължително време в английски показва:

  1. Продължително действие или ако предпочитате, действие в развитие. Eдно от наименованията на продължителните времена на английски е Progressive Tenses  (в прогрес).
  2. Действието се извършва в точно определен период като например сега (now) за сегашно продължително. Затова казах, че now по подразбиране е заложен в I am cooking.

Ето защо има глаголи, които не се употребяват в продължителните времена и това е заради смисъла им – те изразяват възприятията, вътрешно състояние и предпочитания. Ще представя част от тези глаголи в таблица за по-голяма нагледност. Не е необходимо да ги наизустявате, а да разберете принципа. Това ще помогне и за по-правилната употреба на сегашно продължително време.
Таблицата съдържа примери, а не пълен списък с глаголите от съответната група!

Глаголи Пример
hear чувам I hear music. Чувам музика.
see виждам; разбирам, ясно I see a plane in the sky. Виждам самолет в небето.
Oh, I see, you don’t want to do that. О, ясно, не искаш да го направиш.
smell мириша I smell gas. Мирише ми (надушвам) газ.
taste вкусвам This food tastes good. Тази храна е добра на вкус.
sound звуча It sounds good. Звучи добре
believe вярвам I believe in ghosts. Вярвам, че призраци съществуват.
consider считам I consider it a fact. Считам го за факт.
know знам Mum knows the answers to all my questions.
Мама знае отговорите на всичките ми въпроси.
understand разбирам I understand what you are saying. Разбирам какво казваш.
realize разбирам, осъзнавам, сещам се I realize it isn’t easy for you to hear that. Разбирам, че  не ти е лесно да чуеш това.
recognize разпознавам I don’t recognize this face.Не разпознавам това лице.
forget забравям I always forget to ask you… Все забравям да те попитам…
remember помня, запомням I remember faces easily. Запомням лесно физиономии.
like обичам, харесвам Chimps like bananas. Шимпанзетата обичат банани.
love обичам I love you! Обичам те!
hate мразя I hate these quiz games! Мразя да ме изпитваш така/ да ми задаваш такива въпроси!
prefer предпочитам I prefer mature cheddar. Предпочитам отлежал чедър.
want искам, желая I want that job. Искам тази работа.
wish  желая, пожелавам I wish you health, wealth and happiness!Пожелавам ти здраве, богатство и щастие.
belong to принадлежа на This house belongs to a lovely elderly lady.  Тази къща принадлежи на една прекрасна възрастна жена.
deserve заслужавам I deserve a break. Заслужавам почивка.
have got когато е със значение на “имам”, “притежавам” I have got a younger sister. Имам по-малка сестра.

Глаголът have може да се употребява в сегашно продължително време, когато е част от фраза: I’m having lunch. Обядвам.

Забележка!
Не всички -ing форми са сегашни причастия (които ни трябват за сегашно време. Например в изречението Seeing is believing. Аз обаче вярвам в Believing is seeing, което е заглавие на една от книгите на д-р Уейн Дайър.
Как бихте превели тези две изречения?

Статията написа Дани Хау, Преводачески услуги
5 февруари 2018

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *